SITUACIÓ COVID-19/ESTAT D'ALARMA

PROVA EXTRAORDINÀRIA B1 ONLINE

 

PROVA NIVELL B1
PROVA EXTRAORDINÀRIA ONLINE 2020
- SITUACIÓ EMERGÈNCIA SANITÀRIA COVID-19
ESTUDIANTS ÚLTIM ANY + ACCÉS A MÀSTER

Prova Interna Anglès B1

Aquesta prova únicament té validesa dins del seu context acadèmic específic, a efectes interns d'acreditació del requisit lingüístic per a grau i accés a màster en la situació creada per la COVID-19, que no permet la realització d'exàmens presencials de certificació.

La superació de la prova no implica certificació o acreditació oficial de nivell B1, sinó únicament un document amb validesa interna per a la Universitat d'Alacant. Aquesta validesa es restringeix a la defensa de TFG i graduació en el curs 19-20 i a l'accés a màster en el curs 20-21.

Data de la prova:

  • 25/06/2020 a les 10h la prova escrita. La prova escrita es realitzarà en el Moodle del Centre Superior d'Idiomes de la UA. S'enviarà un email amb l'accés al dit Moodle una setmana abans de la prova.
  • 26/6/2020, 29/6/2020, 30/6/2020 i 1/7/2020 la prova oral. S'informarà de l'horari per correu electrònic i s'enviarà l'enllaç a l'aula virtual en Meet per a la prova oral.

Període de matrícula des de el 11/05/2020 fins al 12/06/2020 a les 24:00
La matrícula en la prova implica l'aceptació de realitzar la prova oral en Google Meet, amb la obligatorietat de conexió de càmera i micrófon. La prova oral serà grabada.

Precio: 40€

Més informació (estructura, criteris d'avaluació…) açí.